คำตอบแทนพระคุณ

สวัสดีครับทุกทุกๆท่ายนที่เข้ามาชม กระผมรู้สึกทราบซึ้งใจมากที่ได้มาเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รวมถึงได้มีบุคลากรที่ดีและเป็นห่วงเป็นใยกับผม ถ้าผมท่านเหล่านี้ผมก็คงไม่ได้มีวันนี้ ท่านได้เปลี่ยนชีวิตของนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ในด้านอะไรเลยให้มาประสบความสำเร็จในระดับปริญญาตรี ผมต้องขอกราบขอบพระคุณคุณครูทุกๆท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ผม และกระผมก็ไม่มีวันที่จะลืมพระคุณอันใหญ่หลวนที่ท่านได้ให้กับกระผมไว้ สุดท้ายนี้กระผมขอให้พระเดชพระคุณดรบรรดาให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง และเจริญยิ่งๆขึ้น สาธุ

การฝึกประสบการณ์

วิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสารสนเทศ2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2552 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2553

...หลักสูตรวิชาการศึกษาสายเทคนิคการศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ในรายวิชา TN 8405 ระบุให้นักศึกษาลงเรียนวิชานี้เพื่อให้ออกฝึกปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีการศึกษาและสารนาเทศในสถานที่จริงเป็นเวลาอย่างน้อย 450 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ตรงจากสภาพการทำงานจริงในสถานที่จริง อันเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต..

...ข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน...

1.แต่งเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้เรียบร้อยทุกครั้ง
2.ลงเวลามาทำงาน เวลากลับและลงลายมือชื่อในใบลงเวลาฝึกงานทุกวัน
3.ในกรณีที่จำเป็นไปปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาและเก็บใบลาที่ผู้บังคับบัญชาอนุญาตแล้วนำมาแสดงต่ออาจารย์นิเทศอีกครั้งหนึ่ง
4.ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามกฏระเบียบของหน่วยฝึกงานนั้นโดยเคร่งครัด
5.ห้ามมิให้เปิดเผยความลับของสถานที่ฝึกงาน
6.ให้บนทึกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันในเอกสาร และ มอบให้ผู้ควบคุมการฝึกงานตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะและลงลายมือชื่อกำกับทุกสัปดาห์
7.เสนอเอกสารการฝึกงานให้อาจารย์นิเทศก์ตรวจทุกครั้ง ที่อาจารย์นิเทศก์ไปทำการนิเทศก์

...ข้อมูลของสถานที่ฝึกงาน...

ชื่อสถานที่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เลขที่ 411 ซอย - ถนน ศรีสุริยวงศ์
ตำบล หน้าเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี
รหัสไปรษณี 70000

ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน นาง รพี โกมลนุสิต
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูพี่เลี้ยง/ผู้ดูแล
ครู ธำรงค์ พานิชเจริญ
ครู จะเด็ด ศรีทอง
ครู ดวงพร มรกต
ครู ทัศนา งามขำ

...การประเมิลผล...

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
1. คะแนนจากสถานที่ฝึกงาน 30 คะแนน
2. คะแนนนิเทศก์ จาก webblog ในด้านต่างๆดังนี้
- เนื้อหา
- กิจกรรม
- ภาพประกอบ
- การวิเคราะห์
- องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่มีประโยชน์
(นิเทศก์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 15 สัปดาห์ รวม 15 ครั้ง 30 คะแนน)
3. คะแนนจากการนิเทศก์โดยตรง 20 คะแนน
4. คะแนนจากการบันทึกผลการปฏิบัติงาน 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

ลงชื่อ
.....อาจารย์ วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
.....อาจารย์ มงคล ภวังคนันท์
.....อาจารย์ ชวน ภารังกูล
อาจารย์นิเทศก์การฝึกประสบการณ์
ลงชื่อ...อาจารย์ วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
ประธานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

...แบบการประเมินผลสำหรับผู้ควบคุมการฝึกงาน...

ลำดับ.........รายการประเมิน..........ดี..........พอใช้.........ต้องปรับปรุง
.............................................3 คะแนน..2คะแนน.......1 คะแนน....
1.การมาปฏิบัติงานทุกวัน ตรงต่อเวลา
2.การอุทิศเวลาให้แก่งาน
3.ความกระตือรือร้นในการทำงาน
4.ความรับผิดชอบ
5.ความมีมนุษย์สัมพันธ์
6.การวางตัวเหมาะสมกับหน้าที่
7.ความมีน้ำใจ เสียสละต่อส่วนร่วม
8.ความมีวัฒนธรรม รู้จักความเหมาะสม
9.ความสามารถในทางวิชาการ
10.การตัดสินใจที่เป็นประโยชน์

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ลงชื่อผู้ประเมิน......................................
ตำแหน่ง...............................................

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลางาน 07.15 น. - 17.00 น.

..นาย ปราการ เลืองทองคำ......ห้องปฏิบัติงานของกระผม....

Switcher

ขาไฟ+ขาไมโครโฟน
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

moniter